Reklamační řád pro nákup stavebnic Magformers

Adresa pro zaslaní reklamace:

Lignamag NC s.r.o.
Sklad E – Brunka, Brunka 64, Humpolec 396 01
kontaktní osoba: Jana Příhonská

info@magformers.cz

+420 777 991 194

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.magformers.cz  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ta je při prodeji konečnému spotřebiteli stanovena zákonnou lhůtou 24 měsíců (ust. § 2165 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailem.

Reklamace se nevztahuje na následující případy:

• opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním (např. poškrábání povrchu dílků nebo změna barevnosti při dlouhodobé expozici světelnému či tepelnému záření)

• stavebnice byla mechanicky poškozena nebo poničena zacházením neodpovídajícím jejímu účelu

• stavebnice byla používána v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům běžným pro daný typ zboží

• zboží bylo poškozeno přírodními živly

• bylo poškození způsobeno nevhodným skladováním ust. § 2165 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

 

Formuláře ke stažení: